FINANSIERING...

FÅ INDTÆGTER PÅ KONTOKURANTER...

 

24. april 2012

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering:

 

Få indtægter på kontokuranter

 

Din virksomhed har for øjeblikket behov for likviditet, og du har penge, som du kan stille til rådighed. Hvorfor ikke yde virksomheden et kontokurantlån?

 

Et kontokurantlån.

En fordring. En parthavers kontokurantlån er et beløb, der af ledelsen eller parthaverne stilles til rådighed for selskabet.

 

Fordelagtig rente.

Juridisk set er et kontokurantlån et rentebærende lån. Parthaveren får derfor renteindtægter, som selskabet udbetaler ham, og renten er højere end på alle rentebærende bankkonti.

 

Råd. Til forskel for dividende, er et kontokurantlån en måde, hvorpå selskabet kan lønne dig, når der ikke er overskud at uddele.

 

Opsigeligt når som helst. Til forskel for mange pengeanbringelser er indskuddene på en kontokurant i princippet opsigelige når som helst. Imidlertid kan en aftale- eller vedtægtsmæssig bestemmelse angive en formel opsigelsesfrist, endog en indefrysning af kontokurantlånet i en vis periode. Endelig og selv uden disse begrænsninger bemærkes det, at hvis selskabet skulle være i økonomiske vanskeligheder, ville en parthaver ikke have mulighed for pludselig at kræve tilbagebetaling af et kontokurantlån. I sidstnævnte tilfælde slutter retspraksis, at et sådant krav er i strid med affectio societatis (viljen til at være parthaver), som enhver parthaver bør være drevet af, og bryder med den sociale pagt.

 

Beskattes med 34,50 % med valgmulighed. Renteindtægterne udgør en kapitalindkomst, der indkomstbeskattes. De kan imidlertid som valgmulighed anbringes med en fast afgiftsopkrævning i form af en procentdel.

 

Råd 1. Hvis du betaler indkomstskat i et interval, der er højere end 34,50 %, kan du med fordel gøre brug af en sådan valgmulighed.

Råd 2. Hvis din indkomst og din skatteprocent allerede er høj, skal du frem for end lønstigning vælge ordningen med kontokurantlån for billigst muligt at trække penge ud af din virksomhed.

 

Virksomheden kan trække renterne fra

 

Under betingelse af at selskabskapitalen er indbetalt. Renter er fradragsberettigede, såfremt selskabskapitalen er fuldt ud indbetalt, d.v.s. at parthaverne har indbetalt indskuddene ved selskabets stiftelse eller kapitalforhøjelse.

 

Og med en vis begrænsning. Renterne er imidlertid kun fradragsberettigede, hvis de ikke overstiger et vist loft. Denne maksimumrente svarer til bankernes gennemsnitlige rentesats for variabelt forrentede virksomhedslån med en løbetid på mere end to år. Fradragets renteloft er 3,99 % for regnskabsafslutning pr. 31.12.11, 4,02 % pr. 31.01.12 og 4,05 % pr. 29.02.12, hvilket offentliggøres hvert kvartal i Journal Officiel (fransk lovtidende).

 

 

En fordelagtig finansieringsmåde

 

For virksomheden er en parthavers kontokurantlån en meget enkel måde at forbedre likviditeten til en lavere omkostning end ved et banklån. I øvrigt udgør det en sikkerhed, der kan stilles over for banken, i tilfælde af et lån. En virksomhed, hvis selskabskapital synes utilstrækkelig ved optagelse af et banklån, kan øge soliditeten gennem kontokurantlån.

 


 


 

 

 

MIDLERTIDIG BRUGSRET I GAVE...

 

19. maj 2012

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering, som hermed videregives til vore læsere:


Midlertidig brugsret i gave

Et brugbart juridisk værktøj, der gør det muligt økonomisk at hjælpe et familiemedlem eller en forening.

Fordelen ved at give en midlertidig brugsret i gave

En midlertidig brugsret gør det muligt at organisere overdragelse af indtægter som midlertidig hjælp til et familiemedlem og undertiden til en velgørende eller humanitær organisation. Afkastet fra fast ejendom, anparter i en ejendomsinvesteringsforening eller fra en værdipapirportefølje er til gavn for modtageren i en tidsbegrænset periode. Gavegiver giver ikke afkald på ejendomsretten til godet, idet han, når brugsretten er ophørt, får den fuldt ud tilbage. Endvidere har det den fordel, at gavegiver får reduceret sin indkomstskat og formueskat, da han ikke beskattes af værdien af brugsretten.

Notarens rolle

Notaren medvirker på det civile og skattemæssige plan. Når det drejer sig om familien, er det vigtigt at sørge for, at aftalen ikke forårsager en skævhed mellem børnene, der vil kunne gøre indsigelse over for forældrene. Rent skattemæssigt bør denne midlertidige brugsret vedrøre aktiver, der giver et afkast. Oprettelse af midlertidig brugsret uden overførsel af indtægter vil af skattevæsenet kunne tolkes som en genvej til at unddrage sig betaling af formueskat på de goder, der er omfattet af aftalen.

Eksempel

Hr. G. har to børn, der er studerende, og som i de kommende år skal finansiere forskellige udlandsophold. Han råder over anparter i en kontorejendomsinvesteringsforening (SCPI de bureaux) med en kapital på 250.000 Euro, hvoraf det årlige afkast er 15.000 Euro.

Han giver hvert barn en brugsret på 125.000 Euro af sine anparter i en periode på fem år. I denne femårige periode modtager hvert barn 7.500 Euro om året. Faren skal ikke betale formueskat af anparternes værdi. Rent skattemæssigt beregnes brugsret med begrænset varighed til 23 % af den fulde ejendomsværdi for hver ti årige periode. Det medfører, at værdien af brugsretten, der er givet hvert barn, har en skattemæssig værdi på 23 % af 125.000 Euro, eller 28.750 Euro.

På grund af bundfradragene skal der ikke betales nogen afgift til skattevæsenet. Udgifter til gavebrevet beløber sig til 1.850 Euro, hvoraf 1.095 Euro ekskl. moms er notarens honorar. Når notaren fremsender genpart af gavebrevet, vedlægges endelig opgørelse over udgifter til forberedelse og udfærdigelse af dokumenter samt formaliteter i forbindelse med gavebrevet.


.