Her lægger vi informationer om pensioner, herunder folkepension, private pensioner etc...
Indholdsfortegnelse:
Nr. 4   FOLKEPENSIONSSPØRGSMÅL...

Nr. 3  
LÆSERNES REAKTIONER PÅ
           STIKPRØVEKONTROLLERNE...


Nr. 2   PENSIONSSTYRELSENS SVAR PÅ LES
           DANOIS'S HENVENDELSE - 7. DECEMBER
           2010

Nr. 1   STIKPRØVEKONTROL-SKEMAER
Nr. 4 - FOLKEPENSIONSSPØRGSMÅL ...
6. januar 2011
ANSØGNINGER OM FOLKEPENSIONER FOR PERSONER I UDLANDET...

Vi kender flere tilfælde, hvor ansøgere til folkepension fra Danmark har måtte vente i månedsvis.

Senest har vi haft det tæt inde på livet, hvilket fik Les Danois til at sende en forespørgsel til Pensionsstyrelsen, da vi følte, at der blev gjort væsentlig forskel på danskere med bopæl i Danmark og udlandsdanskere.

Les Danois fik følgende forklaring fra Pensionsstyrelsen:

 
..... folkepensionssag blev færdigbehandlet i Pensionsstyrelsen 26.11.2010.
 
Pensionen udbetales første gang den sidste bankdag i januar 2011.
 
Da ...... er født ..........1945, er hun ifølge pensionsloven berettiget til folkepension fra førstkommende første efter det fyldte 65. år. Det vil sige fra 01.01.2011. Da folkepension er bagudbetalt, er første udbetaling derfor sidste bankdag i januar 2011.
 
Når man er bosat i udlandet, er sagsbehandlingstiden væsentligt længere end hvis man er bosat i Danmark. Jeg kan godt forstå, at det kan undre. Gunden hertil er, at når man er bosat i udlandet, skal vi skrive til diverse folkeregistre og landsarkiver i Danmark, for at få bekræftet bopælsoplysningerne for perioder før 1971. Derudover skal vi normalt også skrive til det land den kommende pensionist er bosat i, for at undersøge om der er ret til pension derfra, da der er forbud i pensionsloven og EU Forordningen mod at give for de samme tider i to lande. Desværre er svartiderne ikke altid så hurtige som vi kunne ønske fra vores udenlandske pensionskontorer. Det samme er til tider tilfældet i forhold til andre registre vi ønsker informationer fra, bl.a. i Danmark. Når man er bosat i Danmark, har kommunerne sædvanligvis de informationer og dokumentation de skal bruge for at træffe afgørelse om pension.
 
Vi håber, at ........ i fremtiden vil nyde godt af vores service.
 
Venlig hilsen
 
Lars Napoles
Souschef
Pensionsstyrelsen
Landemærket 11
1119 København K
Telefon +45 33955000
 
 

Nr. 3 - LÆSERNES REAKTIONER PÅ STIKPRØVE-KONTROLLERNE...

LES DANOIS SKREV 3. DECEMBER 2010 FØLGENDE TIL PENSIONSSTYRELSEN:

I går mailede vi Nyhedsbrev nr. 60 fra www.lesdanois.dk til Dem på foranledning af de mange stikprøvekontroller, som Pensionsstyrelsen er i gang med i Frankrig.
 
Dette affødte, at hjemmesiden fik mange henvendelser fra læsere, og for at give Dem et indtryk af reaktionerne har vi kopieret nogle af dem over - og viser dem her nedenfor.
 
Vi vil meget gerne bede om Pensionsstyrelsens udtalelse i denne forbindelse, - herunder hvad årsagen er til denne "jagt" på udlandsdanskere. Undskyld - men det minder jo næsten om chikane !
 
-o0o-

Her er nogle eksempler på, hvorledes vore læsere har reageret på de stikprøvekontroller, som Pensionsstyrelsen sender ud:


-o0o-

Jeg har modtaget en lignende henvendelse, hvor man vil have dokumentation for indkomst og civil stand.
 
Jeg har intet at skjule, så jeg sendte diverse skattepapirer.
 
Da jeg er fraskilt og single, aner jeg ikke, hvordan jeg skal dokumentere dette. Mig bekendt har de franske myndigheder alene de oplysninger, som jeg har givet dem, og det vil da være for dumt, hvis kommunen skal attestere, at jeg har oplyst at være single. Det skrev jeg til dem. I øvrigt kan jeg ikke få øje på, hvad det kan betyde for folkepensionen.

-o0o-
 

Hun og en anden hun
kender, har fået brev fra Pensionsstyrelsen, der har bedt om oplysning og dokumentation for indtægtsforhold og om hun bor alene. Hvis ikke oplysningerne er kommet frem inden en vis dato, tilbageholder man
Folkepensionen. Hun mener ikke, at Skattevæsenet er involveret overhovedet, kun Pensionsstyrelsen. Hun mener i øvrigt, at man tager kontakt med enlige for at sikre sig imod social svindel. Enlige får jo som bekendt
en højere pension ende samboende, og som du sikkert har læst, er de danske myndigheder i færd med at foretage undersøgelser for at afsløre sociale
bedragere.

-o0o-

Jeg har også modtaget en pensions stikprøve.


-o0o-


Jeg kan oplyse, at jeg er blevet kontaktet af flere af mine læsere, som også har modtaget et brev i forbindelse med en stikprøvekontrol, det er nu fra Pensionsstyrelsen og ikke fra Skattevæsenet. Jeg vil prøve at finde ud af hvad årsagen er til at der laves denne stikprøvekontrol og hvilken form for eventuelt misbrug man er ude efter.

-o0o-


Du skal ikke forvente at høre fra pensionsstyrelsen. Det offentlige Danmark svarer normalt ikke på henvendelser fra tredie person.
 
-o0o-

Jeg har også modtaget en stikprøvekontrol fra Pensionsstyrelsen/Skattevæsenet.
Jeg har boet hernede siden 2005. Min mand døde i 2007 og jeg modtager mindste folkepension uden tillæg.
 
På mig virker det umiddelbart som en reel stikprøve, da jeg skal dokumentere, at jeg bor alene og det havde vel ikke været nødvendigt, når jeg ikke får tillæg. Folkepensionen har jeg jo under alle omstændigheder ret til.
 
I første omgang har jeg tænkt mig at sende en kopi af mine "skattepapirer". Af Declarationen fremgår det, at jeg bor alene.
Gad vide om de vil forlange en attest fra det lokale "Folkeregister" med stempel og det hele, men vi får se.

-o0o-

Pensionsstyrelsen sende i dag brev til de pensioner, der ikke har E 121, da de har enten pension fra andre lande end DK, og / eller har arbejdsindtægt i Frankrig - tror styrelsen. Af per 1.1.2010 1925 i Frankrig boende pensionister er man begyndt på en stille jagt på de meget rige danskere i Frankrig.  Det giver jo ikke meget ud af de 948.595 der modtager danske folkepension.

Det er rigtigt, at man har indberetningspligt, men det er jo ikke det samme som, at Pensionsstyrelsen kan kræve dokumentation i form af originale dokumenter.

-o0o-

 
Nr. 2 - STIKPRØVEKONTROLLER HOS DANSKERE I FRANKRIG...


Foranlediget af de mange reaktioner vi fik på de stikprøvekontroller som Pensionsstyrelsen udfører i Frankrig skrev LES DANOIS den 3. december 2010 til Pensionsstyrelsen.


Allerede den 7. december 2010 fik vi svar, som er gengivet her nedenfor:


Reaktioner og kommentarer modtages gerne på

Les Danois's mail-adresse, som er :


peter.fabricius@wanadoo.fr


-o0o-Kære Peter Fabricius

 

Pensionsstyrelsen skal hvert år gennemføre kontrol af, om modtagere af dansk pension i udlandet er i live, og på hvilken adresse de bor. Endvidere skal vi kontrollere pensionistens oplysninger om civilstand/samlivsforhold, og om pensionistens og en eventuel samlevers indtægts- og formueforhold. Det er en pligt, som Pensionsstyrelsen har. Det er ikke noget nyt i år, men noget som Pensionsstyrelsen altid har gjort.

 

Derfor sender Pensionsstyrelsen hvert år leveattester med civilstandserklæring til alle pensionister i udlandet for at få oplysning om, hvor man bor, og samlivsforhold.

 

Hvert år foretager vi desuden en stikprøvekontrol af en gruppe af tilfældigt udvalgt pensionister, hvor vi foretager en undersøgelse af indtægts- og formueforhold for pensionisten og dennes eventuelle ægtefælle eller samlever.

 

De breve, vi har sendt ud i forbindelse med stikprøvekontrollen, kan have lidt forskelligt indhold. Nogle af brevene er direkte målrettet enlige pensionister, andre er målrettet pensionister, der er gift eller samlevende, og så er der nogle breve, der er mere generelle, og som er sendt til både enlige og samlevende. Jeg vedlægger eksempler på brevene, så du kan se dem. I disse breve kan du også se de regler i pensionsloven, som pålægger Pensionsstyrelsen pligten til at foretage disse kontroller.

 

Jeg er ked af, at brevene har gjort, at der er flere pensionister, der har følt det som en chikane og jagt på pensionister. Som jeg forstår på dig, så skulle noget af det være på grund af vores formuleringer i brevene. Styrelsen vedtog i foråret 2008 en ny sprogpolitik. Målet er blandt andet at skrive så tydeligt og letforståeligt som muligt og undgå kancellisprog. Samtidig har vi en pligt til at informere om konsekvenserne, hvis pensionisten ikke opfylder sin oplysningspligt.

 

Vi ønsker hele tiden at blive bedre og give en så klar information som muligt. Så du er meget velkommen til at give mig feed back på sproget i brevene, når du har læst dem. Jeg vil så give det videre til de medarbejdere, der arbejder med vores tekster i vores breve, så de får så meget inspiration som muligt.

 

Jeg kan oplyse, at det er Pensionsstyrelsen, der har sendt brevene ud. SKAT er ikke involveret i vores  kontrol, men vi beder om oplysninger om indtægtsforhold, som for eksempel kan være i form af selvangivelser eller en anden form for dokumentation. Hvis pensionisten har svært ved at fremskaffe dokumentation, er pensionisten altid velkommen til at henvende sig til os, så vi sammen kan finde frem til, hvilken dokumentation der kan være relevant for den pågældende pensionist.

 

Med hensyn til socialt bedrageri kan jeg oplyse, at vi i Pensionsstyrelsen skal oprette kontrolteam i udlandet for at undersøge socialt bedrageri. Det bliver i første omgang i Spanien, Tyrkiet, Marokko og Thailand.

 

Venlig hilsen

 

Christian Svendsen

Kontorchef

International Folkepension

 

Tlf.: 3395 5170

Mobil: 4063 6190

E-mail: csv@penst.dk

 

Pensionsstyrelsen

Landemærket 11

1119 København K

Tlf.: +45 3395 5000
E-mail:
penst@penst.dk

Hjemmeside: www.penst.dk

 


 F


Nr. 1 - STIKPRØVEKONTROL-SKEMAER...


Vi foretager en stikprøvekontrol

Vi beder dig snarest muligt sende følgende til os:

·    En attest fra folkeregisteret, hvor du bor, eller fra en anden offentlig myndighed i Frankrig. Attesten skal bekræfte, at du er enlig, dvs. at du hverken er gift eller samlevende.
·    Dokumentation for dine samlede indtægter i skatteåret 2009. Det kan f.eks. være i form af en kopi af din franske selvangivelse for 2009. Hvis du ikke har en sådan, beder vi dig henvende dig til de franske skattemyndigheder og få en attest, der oplyser dine indtægter i 2009. Send den originale attest til os.

Konsekvenserne
Hvis vi ikke har modtaget den ønskede dokumentation senest den 15.2.2011, vil vi stoppe udbetalingen af din pension helt eller delvist med virkning fra den 1.3.2011. Vi genoptager udbetalingen af din pension, hvis vi modtager den dokumentation, vi har bedt om. Men det vil kun være med virkning for fremtiden, nemlig fra den 1. i måneden efter, vi har modtaget dokumentationen.

Regler
Til din orientering vedlægger vi pensionslovens § 41, stk. 1 og 2 om oplysningspligten og konsekvenserne. Vi vedlægger også § 56 i pensionsbekendtgørelsen.

Vi vedlægger reglerne.

Baggrunden for anmodningen
Vi foretager hvert år en stikprøvekontrol af, om den danske sociale pension, som vi udbetaler til personer i udlandet, er korrekt. Såvel indtægter som civilstand har betydning for pensionens størrelse.

Vi udvælger et antal pensionssager, hvor vi beder pensionisten om at sende os en nærmere oplyst dokumentation for indtægter og eventuelt civilstand. Det giver os grundlag for at kontrollere, om udbetalingen af pension er korrekt.


Venlig hilsen
Vi foretager en stikprøvekontrol

Vi beder dig snarest muligt sende følgende til os:

·    Dokumentation for din og din ægtefælles samlede indtægter i skatteåret 2009. Dokumentationen kan f.eks. være i form af en kopi af jeres franske selvangivelser for 2009.

Hvis I ikke har en sådan dokumentation for 2009, beder vi jer henvende jer til de franske skattemyndigheder og få en attest. Attesten skal oplyse begges indtægter i 2009. Send den originale attest til os.


Konsekvenserne
Hvis vi ikke har modtaget den ønskede dokumentation senest den 15.2.2011, vil vi stoppe udbetalingen af din pension helt eller delvist med virkning fra den 1.3.2011. Vi genoptager udbetalingen af din pension, hvis vi modtager den dokumentation, vi har bedt om. Men det vil kun være med virkning for fremtiden, nemlig fra den 1. i måneden efter, vi har modtaget dokumentationen.

Regler
Til din orientering vedlægger vi pensionslovens § 41, stk. 1 og 2 om oplysningspligten og konsekvenserne. Vi vedlægger også § 56 i pensionsbekendtgørelsen.

Vi vedlægger reglerne.

Baggrunden for anmodningen
Vi foretager hvert år en stikprøvekontrol af, om den danske sociale pension, som vi udbetaler til personer i udlandet, er korrekt. Såvel indtægter som civilstand har betydning for pensionens størrelse.

Vi udvælger et antal pensionssager, hvor vi beder pensionisten om at sende os en nærmere oplyst dokumentation for indtægter og eventuelt civilstand. Det giver os grundlag for at kontrollere, om udbetalingen af pension er korrekt.


Venlig hilsenVi foretager en stikprøvekontrol

Vi beder dig snarest muligt sende følgende til os:

·    Dokumentation for din og din ægtefælles samlede indtægter i skatteåret 2009. Dokumentationen kan f.eks. være i form af en kopi af jeres franske selvangivelser for 2009.

Hvis I ikke har en sådan dokumentation for 2009, beder vi jer henvende jer til de franske skattemyndigheder og få en attest. Attesten skal oplyse begges indtægter i 2009. Send den originale attest til os.


Konsekvenserne
Hvis vi ikke har modtaget den ønskede dokumentation senest den 15.2.2011, vil vi stoppe udbetalingen af din pension helt eller delvist med virkning fra den 1.3.2011. Vi genoptager udbetalingen af din pension, hvis vi modtager den dokumentation, vi har bedt om. Men det vil kun være med virkning for fremtiden, nemlig fra den 1. i måneden efter, vi har modtaget dokumentationen.

Regler
Til din orientering vedlægger vi pensionslovens § 41, stk. 1 og 2 om oplysningspligten og konsekvenserne. Vi vedlægger også § 56 i pensionsbekendtgørelsen.

Vi vedlægger reglerne.

Baggrunden for anmodningen
Vi foretager hvert år en stikprøvekontrol af, om den danske sociale pension, som vi udbetaler til personer i udlandet, er korrekt. Såvel indtægter som civilstand har betydning for pensionens størrelse.

Vi udvælger et antal pensionssager, hvor vi beder pensionisten om at sende os en nærmere oplyst dokumentation for indtægter og eventuelt civilstand. Det giver os grundlag for at kontrollere, om udbetalingen af pension er korrekt.


Venlig hilsen


Vi foretager en stikprøvekontrol

Vi beder dig snarest muligt sende følgende til os:

·    Dokumentation for din og din ægtefælles samlede indtægter i skatteåret 2009. Dokumentationen kan f.eks. være i form af en kopi af jeres franske selvangivelser for 2009.

Hvis I ikke har en sådan dokumentation for 2009, beder vi jer henvende jer til de franske skattemyndigheder og få en attest. Attesten skal oplyse begges indtægter i 2009. Send den originale attest til os.


Konsekvenserne
Hvis vi ikke har modtaget den ønskede dokumentation senest den 15.2.2011, vil vi stoppe udbetalingen af din pension helt eller delvist med virkning fra den 1.3.2011. Vi genoptager udbetalingen af din pension, hvis vi modtager den dokumentation, vi har bedt om. Men det vil kun være med virkning for fremtiden, nemlig fra den 1. i måneden efter, vi har modtaget dokumentationen.

Regler
Til din orientering vedlægger vi pensionslovens § 41, stk. 1 og 2 om oplysningspligten og konsekvenserne. Vi vedlægger også § 56 i pensionsbekendtgørelsen.

Vi vedlægger reglerne.

Baggrunden for anmodningen
Vi foretager hvert år en stikprøvekontrol af, om den danske sociale pension, som vi udbetaler til personer i udlandet, er korrekt. Såvel indtægter som civilstand har betydning for pensionens størrelse.

Vi udvælger et antal pensionssager, hvor vi beder pensionisten om at sende os en nærmere oplyst dokumentation for indtægter og eventuelt civilstand. Det giver os grundlag for at kontrollere, om udbetalingen af pension er korrekt.


Venlig hilsen

Vi foretager en stikprøvekontrol

Vi beder dig snarest muligt sende følgende til os:

Hvis du er gift/samlevende
·    Dokumentation for din og din ægtefælles samlede indtægter i skatteåret 2009. Dokumentationen kan f.eks. være i form af en kopi af jeres franske selvangivelser for 2009.

Hvis I ikke har en sådan dokumentation for 2009, beder vi jer henvende jer til de franske skattemyndigheder og få en attest. Attesten skal oplyse begges indtægter i 2009. Send den originale attest til os.

Hvis du er enlig
·    En attest fra folkeregisteret, hvor du bor, eller fra en anden offentlig myndighed i Frankrig. Attesten skal bekræfte, at du er enlig, dvs. at du hverken er gift eller samlevende.
·    Dokumentation for dine samlede indtægter i skatteåret 2009. Det kan f.eks. være i form af en kopi af din franske selvangivelse for 2009. Hvis du ikke har en sådan, beder vi dig henvende dig til de franske skattemyndigheder og få en attest, der oplyser dine indtægter i 2009. Send den originale attest til os.

Konsekvenserne
Hvis vi ikke har modtaget den ønskede dokumentation senest den 15.2.2011, vil vi stoppe udbetalingen af din pension helt eller delvist med virkning fra den 1.3.2011. Vi genoptager udbetalingen af din pension, hvis vi modtager den dokumentation, vi har bedt om. Men det vil kun være med virkning for fremtiden, nemlig fra den 1. i måneden efter, vi har modtaget dokumentationen.

Regler
Til din orientering vedlægger vi pensionslovens § 41, stk. 1 og 2 om oplysningspligten og konsekvenserne.

Vi vedlægger reglerne.


Baggrunden for anmodningen
Vi foretager hvert år en stikprøvekontrol af, om den danske sociale pension, som vi udbetaler til personer i udlandet, er korrekt. Såvel indtægter som civilstand har betydning for pensionens størrelse.

Vi udvælger et antal pensionssager, hvor vi beder pensionisten om at sende os en nærmere oplyst dokumentation for indtægter og eventuelt civilstand. Det giver os grundlag for at kontrollere, om udbetalingen af pension er korrekt.


Venlig hilsen