Her er det muligt for investeringsfirmaer, investeringsrådgivere, banker mv at annoncere med investeringstilbud.

 

26. juni 2015


Fra http://www.aktiv50plus.dk/ har vi hentet denne artikel:

                

Max Ulrich Klinker, Advokat i Frankrig og Danmark

Hvorfor skal man overveje en investering i ejendomme i udlandet som mulighed?

I en tid hvor renter af bankindestående og obligationer er forsvindende lille, og hvor investering i aktier kan synes at være for risikabelt, er investering i fast ejendom på længere sigt interessant. Foruden selv at kunne anvende ejendommen til feriested eller udlejning, kan man senere sælge til købere fra hele verden i modsætning til i Danmark, hvor sommerhuse kun må handles mellem danskere.

Hvad skal man kræve af investeringsudbyderen?

Traditionelt set er der meget formue i Sydfrankrig, og det tiltrækker mange hajer med hang til hurtige penge. Langt fra alle udbydere har tilstrækkelig kompetence og erfaring. Som et minimum bør man sikre sig, at udbyderen har en ansvarsforsikring og er autoriseret. Den grundige investor vil også trække referencer og søge anden baggrundsviden.

Hvordan kan advokaten hjælpe med at afdække risici omkring en investering af ejendomme i udlandet?

På samme måde som i Danmark er man ikke forpligtet til at anvende advokat ved fransk ejendomshandel. Man kan gå direkte til en notar, der som offentlighedsperson er ingens part og derfor redigerer skøde uden at tage stilling til hverken sælgers eller købers interesser. Kommer man som køber ikke selv med krav, formuleres skøde kun efter sælgers ønsker. En advokat derimod sikrer sin klients interesser varetages bedst muligt.
3. juni 2013  BEDRE INVESTERINGSMULIGHEDER
 

Hvorfor kun acceptere 1% eller 2% renter pro anno fra bankerne ?

Hvorfor sende penge væk, og investere i en slags Madoff fonde eller i risikofyldte manipulerende fonde ?

Man kan med fordel oprette egen konto, med den risiko/profil, som man selv bestemmer, hos de bedste

algoritmer og traders, der handler 24 timer i døgnet alle ugens dage.

 

Profitabelt både på op- og nedgående markedspriser.

 

Mindste indskud 20.000,- $

 

                                           2008            2009            2010            2011            2012

Profit                                   55%            30%            22%            28%            13%

Relative drawdown            14%            12%            11%            10%              8%

       

Mere information på vores webside: http://www.mytraderadvisor.com
- eller send en e-mail til Lionel Eric - der taler engelsk og fransk:  mytraderadvisor@gmail.com

 

( Foto)

 

Hilsen
Lionel Eric

 


 

INVEST BETTER

Forex managed accounts

Why just accept 1 or 2 % charity interest per year from your bank, when they make hundreds more playing with your money ?
Why send your money away investing in Madoff type hedge funds or in risky manipulated stocks ?

When you could do like high net worth investors :
Having your own account traded 24/7 by the best algorithms and traders, with the risk/return profile that you decide, profitable on rising or falling markets.

More information and third party verified performance on: http://www.mytraderadvisor.com

or email me : mytraderadvisor@gmail.com


                  

INVESTIR MIEUX
Comptes Forex Gérés

Pourquoi accepter seulement 1 à 2%/an de charité de votre banque, alors qu'elle fait des centaines de fois plus avec votre argent ?
Pourquoi envoyer vos économies à des fonds type Madoff ou sur des actions risquées et manipulées ?

Alors que vous pourriez faire vous aussi comme les meilleurs investisseurs:

Avoir votre propre compte géré 24h sur 24, par les meilleurs algorythmes et traders, avec le risque que vous décidez, performant que les marchés soient à la hausse ou à la baisse.

PLus d'informations sur notre site http://www.mytraderadvisor.com
ou par email : mytraderadvisor@gmail.com

(Comptes vérifiés par tierce partie.)
  FÅ INDTÆGTER PÅ KONTOKURANTER...

24. april 2012

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering:

Få indtægter på kontokuranter

Din virksomhed har for øjeblikket behov for likviditet, og du har penge, som du kan stille til rådighed. Hvorfor ikke yde virksomheden et kontokurantlån?

Et kontokurantlån.

En fordring. En parthavers kontokurantlån er et beløb, der af ledelsen eller parthaverne stilles til rådighed for selskabet.

Fordelagtig rente.

Juridisk set er et kontokurantlån et rentebærende lån. Parthaveren får derfor renteindtægter, som selskabet udbetaler ham, og renten er højere end på alle rentebærende bankkonti.

Råd. Til forskel for dividende, er et kontokurantlån en måde, hvorpå selskabet kan lønne dig, når der ikke er overskud at uddele.

Opsigeligt når som helst. Til forskel for mange pengeanbringelser er indskuddene på en kontokurant i princippet opsigelige når som helst. Imidlertid kan en aftale- eller vedtægtsmæssig bestemmelse angive en formel opsigelsesfrist, endog en indefrysning af kontokurantlånet i en vis periode. Endelig og selv uden disse begrænsninger bemærkes det, at hvis selskabet skulle være i økonomiske vanskeligheder, ville en parthaver ikke have mulighed for pludselig at kræve tilbagebetaling af et kontokurantlån. I sidstnævnte tilfælde slutter retspraksis, at et sådant krav er i strid med affectio societatis (viljen til at være parthaver), som enhver parthaver bør være drevet af, og bryder med den sociale pagt.

Beskattes med 34,50 % med valgmulighed. Renteindtægterne udgør en kapitalindkomst, der indkomstbeskattes. De kan imidlertid som valgmulighed anbringes med en fast afgiftsopkrævning i form af en procentdel.

Råd 1. Hvis du betaler indkomstskat i et interval, der er højere end 34,50 %, kan du med fordel gøre brug af en sådan valgmulighed.

Råd 2. Hvis din indkomst og din skatteprocent allerede er høj, skal du frem for end lønstigning vælge ordningen med kontokurantlån for billigst muligt at trække penge ud af din virksomhed.

Virksomheden kan trække renterne fra

Under betingelse af at selskabskapitalen er indbetalt. Renter er fradragsberettigede, såfremt selskabskapitalen er fuldt ud indbetalt, d.v.s. at parthaverne har indbetalt indskuddene ved selskabets stiftelse eller kapitalforhøjelse.

Og med en vis begrænsning. Renterne er imidlertid kun fradragsberettigede, hvis de ikke overstiger et vist loft. Denne maksimumrente svarer til bankernes gennemsnitlige rentesats for variabelt forrentede virksomhedslån med en løbetid på mere end to år. Fradragets renteloft er 3,99 % for regnskabsafslutning pr. 31.12.11, 4,02 % pr. 31.01.12 og 4,05 % pr. 29.02.12, hvilket offentliggøres hvert kvartal i Journal Officiel (fransk lovtidende).

En fordelagtig finansieringsmåde

For virksomheden er en parthavers kontokurantlån en meget enkel måde at forbedre likviditeten til en lavere omkostning end ved et banklån. I øvrigt udgør det en sikkerhed, der kan stilles over for banken, i tilfælde af et lån. En virksomhed, hvis selskabskapital synes utilstrækkelig ved optagelse af et banklån, kan øge soliditeten gennem kontokurantlån.

DANSK AKTIONÆRFORENING OG EUROINVESTOR LANCERER FÆLLES PENSIONSPORTAL...


Prøv at gå ind på
www.InvestorPension.dk og se, hvilke oplysninger du kan hente her. 
26. februar 2016

Advokat Nicolas Brahin i Nice fortæller følgende: 

Livsforsikring: Oplysning er ikke det samme som rådgivning

En formuerådgiver, der fra starten havde bistået en kunde med at planlægge strategien for hans formueforvaltning, kan ikke begrænse sin forpligtigelse til udelukkende at give oplysninger forud for aftalen og ved aftalens indgåelse.

En person tegner mellem 2006 til 2008 ved hjælp af et formueforvaltningsselskab fire livsforsikringer og fire boliglån, hvor indfrielsen in fine er sikret ved pant i forsikringsaftalerne. Selskabet bistår ligeledes sin kunde mellem 2006 og 2009 med skrivelser til skattevæsenet og opfølgning på formueplejen. De gennemførte investeringer forårsage økonomiske tab, herunder en forhøjelse af forsikringspræmierne, der er ude af proportioner med kundens indtægter.

Da investoren vurderer, at de foreslåede investeringer har belastet hans økonomi, og at den ydede formuepleje ikke har været tilpasset formålet, drager han selskabet til ansvar for at have misligholdt sin rådgivningsforpligtelse.

Appelretten tager hans påstand til følge og afviser selskabets indsigelse, bortset fra den økonomiske skades opgørelse.

Selskabet har forgæves påstået med forbehold for reglernes tilbagevirkende kraft, at med hensyn til dets manglende rådgivning, både hvad angår formueforvaltning og forsikringsmægling, gælder de bestemmelser, der trådte i kraft den 1. maj 2007, og som pålægger forsikringsmægleren at præcisere den eventuelle forsikringstagers ønsker og behov samt baggrunden for den ydede rådgivning (C. assur., § L 520-1) ikke for de aftaler, der er tegnet inden denne dato. Retten afviser dette argument og præciserer, at appelretten ikke har tillagt forsikringslovens § L. 520-1 en tilbagevirkende kraft, men blot har understreget, at disse bestemmelser bekræfter princippet, der var anerkendt allerede før denne dato, om forsikringsmæglerens pligt til at rådgive.

I pågældende sag har retten analyseret alle investeringer og finansielle transaktioner, som selskabet har tilbudt. Formueplejen har været styret af formueforvaltningsselskabet, således at selskabet vidste alt om de investeringer, som klienten havde foretaget, og det tilstræbte formål, nemlig en garanteret indtægt og stiftelse af formue ved hans sportskarrieres afslutning.

Dommen er interessant, idet den illustrerer de krav, der påhviler professionelle inden for formuepleje. Vedrørende livsforsikringerne havde mægleren gjort gældende, at forsikringstageren i sin risikoprofil havde accepteret tab. Imidlertid er den undersøgelse, der er foretaget for hver aftale ikke tilstrækkelig til at fritage selskabet for dets rådgivningsforpligtelse. Derfor skal selskabet selvfølgelig rådgive sin kunde på basis af den samlede vedtagne strategi for formuepleje og udviklingen i udefrakommende begivenheder. (se også Kassationsrettens 1. civ., 4. juni 2014, nr. 13-12.770, nr. 652 P + B + I, der straffer et forsikringsselskab og en mægler for ikke klart at have underrettet en forsikringstager vedrørende alle de påtænkte transaktioner).