Valberg

                          
  
               
VELKOMMEN TIL LES DANOIS

 


Nyhedsbreve udsendes mindst een gang om måneden til mere end  5.500 e-mail-adresser i Frankrig, Spanien, Luxembourg, England,  Italien, Danmark og flere andre steder i Europa. Dette betyder - alt andet lige - at de læses af næsten 11.000  personer.

Hvis du ikke modtager nyhedsbrevet skal du blot sende en mail til Redaktionen - og du bliver sat på mailinglisten. Og det er naturligvis gratis.

Ansvarsfraskrivelse: Se punktet i menu'en

VEJRET:

Frankrig: www.meteofrance.com

Italien: www.meteo.it

Spanien: www.canalmeteo.com

Link til Vide Grenier: http://www.vide-greniers.org/

Petanque-Danmark: www.petanque.dk -kalender og klub-oversigt

Loppemarkeder-Danmark: www.markedskalenderen.dk 
viser loppemarkeder over hele Danmark

     

 

 


SIDSTE NYT -

 

fra Redaktionen - peter.fabricius@wanadoo.fr


KOMMENDE ARRANGEMENTER:JULEMARKED I LORGUES
13. december 2017 kl. 17-21
- læs mere nedenfor


LUCIA GUDSTJENESTE I ST. PAULS CHURCH
- I MONACO
  13. december 2017 kl. 19
 

                   


JULEARRANGEMENT I UNION-DANOISE...
15. december 2017 kl. 19
Rombeau i Rivesaltes
- læs hele programmet nedenfor
   

     

                                  

   


DANSKE KIRKES JULEGUDSTJENESTER
24. december 2017 kl. 11
Beaulieu-sur-Mer

24. december 2017 kl. 14
Cannes-Avenue du Roi Albert
   

   

      Links: www.lesdanois.dkwww.eglisedanoise.org -  www.club-danois.com- www.union-danoise.com11. december 2017

Fra DK-FRANCE har vi modtaget denne orientering, som kan være af interesse for vore læsere: 

Energivenlige boliger hitter i Frankrig:
Når den energibesparende bolig gør det billigere at bo

Byggesektoren i Frankrig står for 40% af energiforbruget og udgør dermed et af landets største potentialer for energibesparelse. Boligen er således selvskrevet som et område, hvor alle kan og bør gøre en indsats for bæredygtighed og miljø.

Billedet: Bæredygtigt byggeri (fx intet klimaanlæg) i Marina del sol, Aigues-Mortes, Sydfrankrig

Frankrig, der i dag er en af de store udledere af drivhusgasser i Europa, har som led i kampen mod de klimatiske forstyrrelser og for at mindske energiregningen forpligtet sig til at reducere dette udslip med 40% fra 1990 og frem til 2030.

Da ejendomsområdet er den største energiforbruger i Frankrig, kan du også som dansk køber af bolig i Frankrig være med til at ændre dette faktum ved at købe eller bygge en energivenlig bolig. Med dette valg reducerer du din energiregning og dine udgifter, hvilket kan give større tryghed både budgetmæssigt og i forhold til tilbagebetalingen af dit boliglån.

Sådan gør du din franske bolig mere energivenlig

I kølvandet på finanskrisen prioriterer de franske boligejere finansielle og energimæssige besparelser. En energivenlig bolig er godt for miljøet - og samtidig godt for din privatøkonomi. Dette gælder også ferie-boligen! Men det kan være svært at prioritere og vælge den rigtige indsats blandt de mange løsninger på besparelsestiltag, der er på markedet. Her følger et par råd til, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind!

Isolering er første prioritet!
Isoler din bolig som den første indsats og udstyr boligen med vedvarende energi. En bolig, der er tilstrækkeligt isoleret, holder varmen inden for – eller uden for – murerne. Som beboer har du dermed et mindre behov for energi til enten opvarmning eller nedkøling. Konsekvens: Forureningen reduceres!

Hvad enten energikilden er el eller gas, så er energiproduktionens indvirkning på miljøet åbenbar: Jo mere man isolerer, jo mindre energi forbruger man, og jo mere beskytter man miljøet.

Den opvarmning, man anvender i en miljøvenlig bolig, kommer fra vedvarende energikilder som jord, vind eller sol. Da man i Frankrig producerer mere træ, end man forbruger, kan træ også udgøre en energikilde. Anvendes træfyr og brændeovne, skal disse være mærket med fx ”Flamme verte 5 étoiles” (Grøn flamme – 5 stjerner), hvilket sikrer, at udslippet af skadelige partikler og giftstoffer reduceres til nær 0, til gavn for miljøet og vores sundhed. Ved valg af brændsel bør man gå efter den tyske eller europæiske DIN certificering for at sikre optimal kvalitet.

Hvis de miljømæssige mål nås gennem isoleringsindsatsen, er det samtidig nødvendigt at sikre vedvarende fornyelse af indeklimaet. Ventilationssystemer med varmegenvinding gør det muligt ikke blot at sikre sund iltholdig luft til beboerne, men også at sikre genvinding af den udgående varme og omfordeling til den indgående luft, så varmen ikke spildes i udluftningen.

Finansiering af energirenovering

Som boligejer og skatteborger i Frankrig har du mulighed for at investere i denne type udstyr ved optagelse af et fransk 0% øko-lån (éco-PTZ) til energirenoverings- og isoleringsprojekter (fx tag, udvendige døre og vinduer, ydermure m.m.), i din primære bolig, vel at mærke! Lånet kan indhentes uden krav om opfyldelse af minimumsbetingelser vedrørende indkomst, og det maksimale lånebeløb udgør EUR 30.000, der generelt tilbagebetales over 10 år, i særlige tilfælde over 15 år. Denne lånemulighed er til rådighed indtil 31. december 2018.

Er du skatteborger i Frankrig, kan du også benytte den franske skattefradragsordning til energirenovering ( crédit d'impôt écologique, også benævnt crédit d'impôt développement durable eller crédit d'impôt transition énergétique) til finansiering af din investering i vedvarende energiudstyr (kondensfyr, isoleringsmateriale, varmepumpe osv.) i din primære bolig – såfremt du opfylder gældende betingelser.

Skattefordele ved energivenligt byggeri

Bygger du eksempelvis et hus, der som minimum overholder det gældende franske byggereglement for energieffektivitet, RT 2012, og som skal tjene som primær bolig, kan du benytte det franske såkaldte 0% lån (PTZ) - indtil 31. december 2017 eller til de nye Macron-love træder i kraft - forudsat, at du opfylder visse betingelser (se nedenfor).

Hvad er et fransk 0% lån (PTZ)?
PTZ er et rentefrit lån, der ydes af den franske stat for at tilskynde borgerne til at blive boligejere. Lånet ydes til køber af en primær bolig, der ikke har være boligejer de seneste 2 år, og som er skatteborger i Frankrig. PTZ ydes ikke til byggeri med henblik på udlejning! Her benyttes den franske Pinel-lov: en ordning, der giver et skattefradrag, som varierer afhængigt af udlejningens varighed. Denne ordning kræver ligeledes, at man er skatteborger i Frankrig!

Energi- og miljøvenlige huse

Ligesom i Danmark findes der i Frankrig flere typer af energi- og miljøvenlige huse, også kaldet økologiske huse, fx:

Lavenergihuse (maison à basse énergie) er huse med et mindre energiforbrug til opvarmning og større krav til bl.a. isolering end standardhuse (almindelige enfamiliehuse). Kategoriseres i Danmark inden for Energiklasse A2015/A2020.

Passivhuse (maison passive) er et koncept, der stammer fra Tyskland. Passivhuse betegner superlavenergihuse, hvor beboerne næsten er selvforsynende med energi. Huset er energibesparende med højtydende isolering, ventilationskontrol og opfangning af passiv solvarme. Svarer efter dansk energimærkning til Energiklasse 2020/+A.

Nulenergihuse (maison à énergie zéro) er energineutrale huse, der som udgangspunkt ikke kræver opvarmning, så længe udendørstemperaturen er over nul grader, og hvis energiforbrug er lig nul, idet husets energiforbrug omtrent svarer til husets energiproduktion. Husene kan således være udstyret med et energilagringssystem. Kategoriseres efter dansk energimærkning til Energiklasse A2020.

Plusenergihuse eller Aktivenergihuse (maison à énergie positive), er et energiproducerende hus, der producerer mere energi, end det selv forbruger. Konceptet forener en effektiv isolering og et ikke-energikrævende varmesystem med udstyr som solcellepaneler, der kan producerer elektricitet til eget forbrug og eventuelt salg, hvorved huset kan blive selvforsynende med energi. Svarer efter dansk energimærkning til Energiklasse A2020.

Bioklimatiske huse (maison bioclimatique) er en særlig type huse, der bedst muligt udnytter de naturlige ressourcer i det omgivende miljø, fx orientering, rumindretning og arkitektur i forhold til de elementer, der omgiver huset og dets beboere.

Bemærk: Det er forskelligt fra land til land, hvordan man definerer de forskellige hustyper!

-----------------

KILDE :
Oversættelse og inspiration v/DK-France, Liselotte Kruse af artiklen L’immobilier écologique – fra: Surface Privée By Midi Libre, Magazine officiel Salon de l’Immobilier, Parc des expositions de Nîmes – du 13 au 15 octobre 2017

 

DK-France

v/Liselotte Kruse, Østergade 3, 2-1 . 8660 Skanderborg . T: 2258 5404 . E: dk-france@dk-france.dk

 11. december 2017

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende orientering:

Testamente: Juridisk sikkerhed og skatteoptimering

Når der ikke foreligger et testamente, bestemmer loven, hvordan arven skal fordeles mellem slægtningene.

Men loven er generel og bestemmer ikke noget særskilt for den enkelte familie. Den tager ikke højde for, at én arving har brug for beskyttelse frem for en anden, der allerede er velstillet. Eller at den arving, som udpeges, ikke har besøgt afdøde i flere årtier, og udstøder den arving, der har viet sit liv til afdøde. Man bør spørge sig selv hvem, der er de lovmæssige arvinger, og hvis svaret ikke er fuldstændig tilfredsstillende, bør man via et testamente ændre fordeling af arven. Det illustreres i tre meget almindelige situationer, hvordan arvegangen i mangel af testamente viser sig at være uhensigtsmæssig.

Når man er ugift uden børn, er de legale arvinger faren, moren og søskende eller deres børn, og i mangel heraf, kusiner og fætre… og altid skattevæsenet for en større del. Partnere med samlivskontrakt, samboende eller det foretrukne gudbarn kommer ikke i betragtning.

For den sammensatte familie bestemmer loven, at ejendomsretten til en fjerdedel af formuen tilfalder den efterlevende ægtefælle, dersom afdøde efterlader sig særbørn.

Men er en fjerdedel tilstrækkelig? Svaret afhænger af ægtefællens alder, den livsførelse, man ønsker at give hende/ham, men også af formuens størrelse, tilstedeværelsen af en fælles bopæl, hvor den efterlevende ægtefælle bevarer retten til at bo, af overførelse af ægtefællepension og livsforsikringer, der eventuelt tilfalder ham/hende. Det er nødvendigt med en særlig analyse, hvilket kun sker alt for sjældent, for at præcisere arvefølgen samt balancen mellem den efterlevende ægtefælle og livsarvingerne.

I denne sammenhæng skal man huske, at de aktiver, der i henhold til den lovmæssige fjerdedel tildeles længstlevende ægtefælle med fuld ejendomsret, til slut tilfalder arvinger, der kan være børn fra et tidligere ægteskab eller arvinger længere ude. Det, der er acceptabelt i visse familier, er uudholdeligt i andre, og kan undgås gennem præcise testamentariske bestemmelser, der for eksempel kombinerer en livslang eller midlertidig brugsret med testamentsarv.

Endelig ved fordeling af arv uden testamente får den efterlevende ægtefælle udelukkende en fjerdedel i fuld ejendomsret og altså ikke brugsret til de arvelodder, der tilfalder de børn, han/hun har med afdøde. Fællesbørnene arver således med det sammen den fulde ejendomsret til aktiverne og kan kræve skifte, når de bliver myndige. Det foreslås ofte at oprette testamente vedrørende brugsretten til børnenes arvelod. Men kun til disses arvelod for at sikre, at særbørnene får deres arv med det samme uden at vente på, at deres forælders sidstlevende ægtefælle dør, hvilket lovgivningen med god fornuft foreskriver, undtagen i særlige tilfælde.

Sidst men ikke mindst, hvordan skal man i arvens fordeling tage højde for, at et barn har været med til at udvikle familievirksomheden uden at være andelshaver eller aktionær eller har hjulpet sine gamle forældre ved at have ofret adskillige år af sit liv?

I ovennævnte tre tilfælde som i så mange andre har man mulighed for at bestemme, hvem der skal arve eller ændre lovens fordeling af arven mellem arvingerne.

Eksempel i en familie med fire børn

Det ældste barn har modtaget et lån i 1980 for at købe en lejlighed

  • Det næstældste barn har fra forældrene modtaget en officiel gave i 1990 til at starte virksomhed

  • Det tredjeældste har fået gratis logi i 15 år, men har betalt væsentlige renoveringsarbejder

  • Det yngste barn har ikke modtaget noget, idet forældrene ikke har flere penge til at hjælpe det.

En kompliceret arvesag.

Det ældste barns gæld til forældrene tages med i beregning af arven, men med det oprindelige nominelle beløb, hvilket giver barnet en dobbelt fordel. Det har fået brugsretten til beløbet på forskud og beholder den værditilvækst, som investeringen har medført. Selvom vi i dag står over for en inflation, der næsten er lig nul, er fordelen væsentlig

  • Det næstældste barn skal tilbageføre den del af virksomhedens værdi, der er finansieret ved hjælp af gaven. Han opdager først sent, at hans brødre på en måde er ”aktionærer” i hans virksomhed og nu kan kræve at dele frugterne af hans arbejde.

  • Det tredjeældste barn beholder besparelsen på husleje og kan muligvis oven i købet kræve tilbagebetaling af renoveringsarbejdet

  • Hvordan kan man genetablere retfærdighed mellem ovennævnte børn og det yngste barn?

Mon forældrene i levende live indser de vanskeligheder, de har skabt, og omfanget af deres ansvar?

Der er forskellige måder, hvorpå man kan sikre en ligelig reintegrerende fordeling fx via et gave-skifte (donation partage), der selvfølgelig er den bedste løsning til trods for høje omkostninger og nødvendigheden af at opnå accept hos alle interessenter, hvilket gør, at det ikke altid er muligt at gøre brug heraf. Testamentet udgør derfor ofte en tilfredsstillende løsning, hvorved forældrene kan begrænse risikoen for splid ved at præcisere, hvilke gaver, der er blevet givet, og hvordan de skal realiseres.
11. december 2017

Fra DK-FRANCE har vi modtaget følgende artikel, som vi takker for:

Champagne: mellem tradition og innovation...

Der er Champagne, og så er der Champagne

Hvem kender ikke Champagne, den berømte og yndede vin fra Frankrig? Men mindre kendt er måske den franske region, der også hedder Champagne. For vinen har taget regionens navn og er blevet et eksklusivt brand verden over, en kontrolleret og kvalitetssikret appellation (blandt de mange andre franske såkaldte AOC’ere i øvrigt), et beskyttet varemærke.

Det er navnet, der betyder noget

Leder man efter en god flaske Champagne, fx på nettet eller hos vinkyperen, vil man støde på eller høre nogen bruge betegnelsen ”fransk champagne”. Det er fint nok at insistere på, at Champagnen skal være fra Frankrig, men betegnelsen er ikke desto mindre forkert, for al Champagne må pr. definition nødvendigvis være fransk. Det kan ikke være anderledes. Som de franske Champagne-vinbønder og producenter - og hele Champagneindustrien i øvrigt - gerne repeterer: ”Il n’est Champagne que de la Champagne ” – ’der er kun Champagne som er fra Champagne – eller med andre ord, Champagne skal komme fra Champagne for at kunne kalde sig Champagne. Gør det ikke den, må en vin med bobler, som er lavet på samme druer og efter samme metode, kalde sig noget helt andet, fx Crémant, hvis den kommer fra Bourgogne, Alsace, Loire eller Roussillon; Cava, hvis den kommer fra Spanien; Prosecco eller Franciacorta, hvis den kommer fra Italien osv. Eller bare vin mousseux, mousserende vin, hvis vi befinder os i den lavere del af vinskalaen. Alle vinproducerende lande verden over er leveringsdygtige i vine med bobler, for disse er ekstremt populære, og konkurrencen er derfor stor. Der er jo rift om de fine bobler, der kan nydes til gourmet-mad eller er med til at markere vores bedste minder i livet: dåb, bryllup og andre festlige stunder.

Et svært beskyttet navn

Frankrig bruger hvert år kæmpe ressourcer for at værne om sit Champagnenavn. Det kommer til udtryk i de mange internationale aftaler, der gennem årene er indgået, og som har til formål at beskytte appellationen Champagne, ikke kun når denne illegalt anvendes om vine, der ikke kommer fra Champagne, men også i andre sammenhænge uden for vinens verden, hvor betegnelsen fejlagtigt bruges. De fleste lande verden over har tilsluttet sig disse aftaler, dog med et par store undtagelser, herunder Rusland, USA og Argentina.

Champagne er verdensarv

Den juridiske kamp for beskyttelse af navnet har stået på siden 1843, hvor branchen begyndte at organisere sig, men kulminationen for anerkendelsen kom måske i juli 2015, hvor Champagnehusene, Champagnekældrene og Champagneskråningerne blev optaget på Unescos verdensarvliste. Det kunne så tænkes, at den populære sodavandsis, Champagne Brus fra Frisko (del af Unilever koncernen) måske skal til at passe på fremover, så den ikke får en sag, om ikke på flasken dog på halsen – on ne sait jamais, man ved jo aldrig …

Beskrivelse: Epernay Champagne Moet Chandon Cave.jpg

Treenigheden Maisons, Caves og Côteaux…

Det spændende ved Unescos optagelse er, at den ud over de berømte vinkældere – les caves - der er indrettet 15-20 meter under jordens overflade i tidligere kalkbrud, med gange, som strækker sig over hundredvis af kilometer under jorden, og hvor millioner af flasker under konstant temperatur og luftfugtighed langsomt udvikler sig til fuldkommenhed, har villet hylde hele professionen. For man skal huske, at der er to hovedaktører i Champagne, Maisons og Vignerons .

Maisons refererer til de verdenskendte, luksus Champagnehuse, så som Moët et Chandon (hvis mytiske topvin, Dom Pérignon , er opkaldt efter den benediktermunk, der efter sigende skal have ”opfundet” denne gyldne, brusende vin i slutningen af 17-hundredetallet, men som snarere var en dygtig ønolog, der forfinede metoden), Bollinger, Taittinger, Veuve Clicquot (den ” Gule Enke ”), blot for at nævne nogle få. Der er i alt 320 Champagnehuse.

Disse huse har egne vinmarker, men opkøber også druer, om ikke andet for at supplere, og for at følge med efterspørgslen, der stiger hele tiden. Husene er organiseret i UMC, Union des Maisons de Champagne, der åbner deres kældre for besøgende og giver prøvesmagninger, forudsat man har booket på forhånd, vel at mærke.

Vignerons refererer til de op mod 16000 vinbønder, der ejer 90% af hele Champagne vindistriktet. 5000 af disse står i øvrigt for produktionen af den såkaldte Champagne de Vigneron, enten alene eller i selskab med andre. Unescos Côteaux-optagelse må derfor betragtes som en hyldest til disse vignerons, der er organiseret i SNG, Syndicat Général des Vignerons de la Champagne.

Begge organisationer, UMC og SNG, samarbejder i CIVP eller Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne, som er brancheorganisationen for hele erhvervet.

Verdens dyreste strøg og en kæmpe business i vækst

At kommerciel og organisatorisk talent, juridisk kampånd, og frem for alt ønologisk knowhow på topniveau er gået hånd i hånd vidner hovedtallene for den franske champagneindustri om. Ifølge Comité Champagne (2017) producerende Frankrig i 2016 svimlende 268 millioner flasker, hvor det gennemsnitlige udbytte pr. hektar ligger på lidt over 9.000 kg. Lageret er over 5 gange så stort, og omfatter 1.478 millioner flasker.

I Epernay, som sammen med Reims er Champagnes hovedby, er de millioner af flasker, der hviler dybt nede under Epernays hovedstrøg, med til at gøre det til verdens dyreste strøg! Omsætningen beløb sig til 4,7 milliarder euroer i 2016, hvor de 2,6 stammer fra eksport. Englændere er de største aftagere, efterfulgt af amerikanerne og tyskerne. Sverige indtager en 10. plads. Danmark halter lidt bagefter, men forbruget har været støt stigende gennem de senere år, og er godt med nu, hvor landet sidste år lå på en 16. plads på verdensrangliste over de lande, som Frankrig sælger mest Champagne til. Danskerne har virkelig taget Champagne til sig. Erhvervet kan således bryste sig af solid vækst og støt stigende indtjening, og verdens tørst efter de fine bobler synes at være uslukkelig.

Tradition og innovation

Og hvad er så opskriften på en sådan succes, hvor sølle 0,4% af de franske vinproducerende arealer opnår en sådan performance, både i indtjening og i omdømme? Svaret ligger i erhvervets formidable evne til at navigere mellem tradition og innovation. For Champagne er begge dele på én gang. Det er både den stolte historie om en vin, der har sin oprindelse 400 år tilbage i tiden, og som konstant siden har arbejdet på forædling af sin drueproduktion og på transformation, hvad enten Champagnen fremstilles ene og alene ud fra årgangshøsten (Champagne millésimé) eller er resultatet af en kompleks sammensætning af forskellige årgange, meget lig de ekspertnæser, der år efter år fremstiller samme vidunderlige dufte (Champagne d’assemblage).

Den rolige vin tranquille er god

Den såkaldte ”vin tranquille”, som er den bobbelløse vin, der produceres foruden for den anden gæring, der foregår i flasken, er i øvrigt ikke, som man skulle tro, en uinteressant, tam, syrlig vin. Man vil under smagning forundres over kvaliteten, der entydigt peger på det mirakel, der kommer til at ske i flasken, under den lange forædling i de mørke kridtgange.

Champagne er tradition, der både er forankret i den glamour, som omkranser de stolte Champagnehuse, og i den faglige stolthed, man møder hos de små producenter, der har begge ben solidt plantet i deres terroir.

Champagne savoir-faire i centrum

Men Champagne er også innovation. De nyeste teknologier tages i brug, prestigefylde uddannelser udvikles til stadighed for at sikre fremtidige generationer af eksperter, der kan holde savoir-faire eller knowhow, i hævd. Nye Champagneproduktioner (såkaldte ”cuvées”) lanceres til stadighed og i kunstnerisk udsmykkede flasker, hvor verdensberømte kunstnere fortolker Champagnen på etiketten. Champagnekommunikationen overgår sig selv i at fortælle den umådeligt fascinerende historie om de små bobler, der får vine til at transcendere og opløfte vores sindsstemning.

Nye mad- og vinkombinationer på vej

Egentlig sker der i disse år en voldsom fornyelse af vores mad og drikkevaner. Fx er rødvin ved at blive bandlyst sammen med ost. Man har for længst opdaget, at hvidvin, med sin kølige syrlighed og sin stramme, mineralske personlighed (ikke for meget frugt, ikke for meget blomst!) langt bedre passer som modvægt til de lidt anmassende oste. Men Champagnefolk har opdaget, at deres vin gør det endnu bedre! Det smukke, brusende skum, de fine bobler, der som perler stiger til vejrs, løfter oplevelsen til nye, uanede højde, hvor syn, duft og smag forenes i harmoni, og der er åbent op for nye, spændende kombinationer.

Kransekage og Champagne, nej tak!

I et kommende nyhedsbrev vil vi vende tilbage til Champagne, med flere historier og praktiske råd til indkøb og servering, men en ting vil vi dog allerede advare imod, her hvor vi nærmer os årets afslutning. Lad for guds skyld være med at servere petits fours eller kransekage til nytårets kl. 24 Champagne! For der er dømt rødt kort til et anstrengt møde mellem det søde og det syrlige, som vil få selv verdens dyreste Dom Pérignon cuvée til at falde i gennem med et brag!

Kilde:

Comité Champagne : www.champagne.fr [set 18. November 2017]

Colloque des terminologies : www.champagnedevigneron.fr/Actualit%C3%A9s/colloque-des-terminologies-professionnelles-de-la-gastronomie-et-de-l'oenologie.ht


 


7. december 2017

Fra RIVIERAFORUM har vi hentet denne information, som mange kan have glæde af:


9 december kl 18.00 Luciakröning i Notre Dame de Protection – den lilla kyrkan högst upp i Haut de Cagnes. Direkt efteråt bjuds vi på Vin Chaud på Place Château, där Lucia med tärnor också framför några sånger. Sedan går vi i ett ljuståg ner till Villa Ingeborg där sedvanligt glöggmingel vidtar.

10 december kl 16.00 Luciagudstjänst i Holy Trinity Anglican Church i Nice

kl 18.30 framträder Lucia på Place Massena–ett smått fantastiskt svenskt inslag i Nice Julmarknad med borgmästare och konsul och mycket folk.

13. december kl. 19.00   Luciagudstjänst i St Pauls Anglican Church i Monaco. Det här vill vi göra till en ny tradition, att de svensk-fransk-monegaskiska skolbarnen tillsammans med Svenska skolföreningen och Svenska kyrkan arrangerar denna Luciahögtid.

Vid samtliga dessa tillfällen medverkar kyrkomusiker och körledare Marie Dimpker och kyrkoherde Richard Aspegrén.


29. november 2017

DEJLIGT JULEARRANGEMENT I LORGUES...

Onsdag den 13. december er der et særligt julemarked i landsbyen Lorgues i Departement Var, Provence. Seks små lokale relativt nystartede virksomheder af forskellig nationalitet er gået sammen om dette initiativ.

Du kan:

- Nyde smagsprøver på lækker fingerfood og andre delikatesser fra dansk catering virksomhed

- Smage dejlig vin fra hele verden præsenteret af hollandsk vinimportør

- Smage spændende kaffe fra fransk/australsk firma

- Smage lækker olivenolie fra lille fransk producent

- Opleve anderledes design og kunsthåndværk fra britisk kunsthåndværker

- Finde inspiration til gaver, smykker, accessories mv.  fra belgiskejet boutique

Og så er der selvfølgelig mulighed for at gøre en god handel inden for hver af disse vidt forskellige produktgrupper.

Håber at se rigtig mange til dette hyggelige og anderledes julemarked .     
19. november 2017

Så nærmer sig atter den søde jul . . .

– og efter et par uheldige valg i de seneste 3 år har bestyrelsen besluttet at vende tilbage til Domaine de Rombeau.
Som i ”gamle dage” stilles den hyggelige havestue til vor rådighed, så julen kan fejres med manér i form af juletræ, sang, dejlig mad og lækre, lokale vine.

 

Vi mødes fredag den 15. december kl. 19.00 på Domaine de Rombeau i Rivesaltes til velkomstdrink (Muscat de Rivesaltes/Muscat sec og ”lidt godt til ganen”). Kl. ca. 19.30 går vi til bords.

Forretten er foie gras entier de canard og derefter er der valgmuligheder mellem:

1) Lotte au Muscat med safrancrème med tilbehør af ris og grøntsager
eller
2) Filet de bæuf med ”gratin fondu af kartofler”

Desserten består af en assiette med 3 forskellige desserter/patisserie, is og frisk frugt.

Til maden serveres stedets bedste vine. Herefter får vi kaffe med ”lidt sødt”.

Prisen pr. kuvert er 30 € incl. vine, vand og kaffe.

TILMELDING SENEST DEN 10. DECEMBER 2017

Du kan tilmelde dig via denne tilmeldingsformular.

Betaling kan ske ved bankoverførsel (det foretrækker vi):

I euro til vores franske konto:

Credit Agricole
IBAN: FR76 1710 6000 2617 9296 6000 075
BIC: AGRIFRPP871

I danske kroner til vores konto i Danmark:

NORDEA (Fredensborg afd.)
Registreringsnummer 2274
Konto nr. 4374-937-451

Eller ved check udstedt til Union Danoise sendt til Mazhar Kristensen, 4 Impasse Altiero Spinelli, 66750 Saint Cyprien.
Mail: mazkri66@gmail.com.

Kørselsvejledning til Domaine de Rombeau, 2 Av. de la Salanque, 66600 Rivesaltes: Hvis man kommer nordfra eller sydfra ad N9, så drej fra ved afkørsel Rivesaltes/Pia. Man er nu på D 12B og kører mod Rivesaltes. Efter 3. rundkørsel ligger Domaine de Rombeau på venstre side. Der er P-pladser ved restauranten.
Bestyrelsen håber, at mange har lyst til at møde op og tilbringe nogle timer i selskab med venner/bekendte over et godt måltid mad og dejlige vine og derefter ønske hinanden en god jul.

På gensyn


19. november 2017


Invitation - d 25 Nov - 17 Dec. in Docken, Nordhavnen, Copenhagen

 

My Danish Galleri: Jarsbo Contemporary Art - will show her artists at Docken on Nordhavnen in Copenhagen on 2600 m2.

Artists:

Inge Hørup , Jens Galschiøt, Beth Mohr, Kristian Devantier, Angel Muriel,
Michel Carlin, Søren Lilliendal, Anders W.Ø. Larsen, Emil Søby, Carsten Hansen, Claus Jensen, Brian Saaby, Eva Toft.


Opening: Saturday the 25 of November 2017 from 2 – 5 pm.
I’ll be at Docken both the 25 from 14 – 19 and the 26 of Nov from 11 - 19.
 
The show is running from the 25 of November – Sunday the 17 of December
Opening hours all days from 11-19
Closed: 27, 30 of Nov. 04, 08, 11, 15 of Dec.
Adresse: Docken. Nordhavnsvej 35, 2100 København Ø
 
More (Danish) info at: http://jarsboart.dk/jarsbo-contemporary-art-paa-docken-27-november-17-december-2017/
 
Kind Regards / Mange hilsner
Inge Horup
3161, RD25
St. Laurent
F-83830 Callas
 
M: +45 2230 5558
inge@ingehorup.dk
 
Webside  |  Facebook

 

 

              

16. november 2017

Fra INWEMA vi modtaget følgende orientering om den danske forskudsopgørelse:

Forskudsansættelsen 2018...

D. 14. november 2017 blev det muligt at se sin forskudsansættelse for 2018. Medmindre man har bedt om andet, vil denne kun kunne ses elektronisk.

Der er en god grund til at holde øje med denne ansættelse, idet Skat har tendens til at lave forslag til ændringer, som typisk vil være en forhøjelse af tallene fra sidste års årsopgørelse. Dvs. at forskudsopgørelsen for 2018 vil blive baseret på årsopgørelsen for 2016. Har du således f.eks. haft en engangsindtægt i 2016 vil denne også være påført din forskudsansættelse for 2018.

For personer med særligt skattepligtsforhold eller indkomster fra udlandet er der ekstra god grund til at sikre, at den foreløbige ansættelse er så rigtig som muligt, idet det bl.a. smidiggør udarbejdelsen af den senere selvangivelse for 2018. Er du f.eks. i 2018 fuldt skattepligtig i en del af året og begrænset skattepligtig i en anden del af året, vil det være klogt at lade forskudsansættelsen afspejle dette, idet det for det første vil være nemmere at lave selvangivelsen til sin tid, og du vil endvidere få rigtig frist for indlevering af din selvangivelse.

Har du indkomster fra udlandet, der ikke er påført forskudsopgørelsen, må du forvente en restskat.

Hvis du er gået fra fuld til begrænset skattepligt, f.eks. pga. flytning til udlandet, vil du ofte betale for lidt i forskudsskat, da du ikke længere har en dansk arbejdsgiver, der kan indeholde din skat. Kun ved at din forskudsopgørelse ændres - således at skatten du betaler opkræves som b-skatter, undgår du restskat med rentetillæg.

Det er naturligvis muligt også på senere tidspunkt at korrigere sin forskudsansættelse for 2018, hvis de forventede indkomster ændrer sig. Der er dog ingen grund til at betale for høje foreløbige skatter for 2018, og derfor vil det være fornuftigt at undersøge, hvordan den automatiske foreløbige skatteopgørelse ser ud.

Modtagelsen af den foreløbige skatteansættelse for 2018 giver samtidig anledning til at tjekke, om de foreløbige skatteansættelser for 2017 ser rigtige ud. Dette gør sig særligt gældende for modtagere af danske pensioner bosiddende udenfor Danmark med ret til kun at betale skat af pensionen i bopælslandet. I disse situationer er Skats måde at danne forskudsopgørelser særligt problemfyldte.

Hvis du har brug for råd eller assistance fra Inwema, er du velkommen til at kontakte os på info@inwema.dk eller evt. ringe på tlf. 3169 3169.13. november 2017

LEJLIGHED TIL SALG I PORT FREJUS...

Lejlighed til salg i Port Fréjus (mellem Cannes og St. Tropez)
Smukt beliggende og velindrettet lejlighed til salg i Port Fréjus. Direkte udsigt over havnen, tæt på gode badestrande, og tæt på indkøb. Lejligheden på 90 kvm ligger på 3. sal og indeholder stue, tre gode værelser, separat køkken, bad og toilet. Se mere på dette link (
http://www.laforet.com/agence-immobiliere/frejus/acheter/frejus/appartement-4-pieces-V96980204502 ).

Lejligheden sælges enten direkte af af den franske ejer (navn og telefonnummer oplyses ved henvendelse til lenischroll@gmail.com ), eller af LAFORÊT, 90 avenue de Port Fréjus, 83600 Frejus, tlf. +33 (0)4 94 52 52 80.
10. november 2017


NYHEDSBREV NR 168 ER SENDT UD...8. november 2017
 

Spisekortets franske fortællinger...

Forfatter Ove Bjørn PETERSEN,  Menton

Til alle tider har man truffet beslutninger omkring et spisebord, i familiernes spisekøkken eller i fornemme i restauranter. Ud fra en snes spisekort med franske retter fortæller forfatteren den fascinerende historie om det franske køkkens magt og magi gennem 1000. Hvor der er en dansk vinkel, kommer den med. Køkkensproget er fransk, og derfor er gastronomien også om det store lands dramatiske historie med et utal af eventyr, dramaer, overraskelser, pragt, helte, skurke, forræderi, misundelse, successer og fiaskoer; ja, med alt hvad der hører menneskelivet til.

Sådan er det ikke længere, for vores arbejde og fritid har fået en næsten abstrakt karakter, hvor alt klares ved skrivebordet, gerne understøttet af en pc. Her er ingen dufte, her er ingen lyde, her er ingen smage. Hvor er virkeligheden? Den er i køkkenet! I dag er det værd at huske på det udsagn, som 1600-tallets mesterkok François Pierre la Varenne kom med: ”Når jeg spiser kål, da skal det smage af kål,” og glædeligvis søger mange af vor tids store kokke at følge hans spor.

Til hver af fortællingerne giver forfatteren os 22 opskrifter; eksempler er Poule au Pot Henri IV, Chateaubriand, Soupe Parmentier, Baba au Rhum og Sarah Bernhardt.

Et særligt kapitel er viet til en oversættelse og forklaring på flere end 100 franske gastronomiske fagtermer, hvilket også gør bogen til en nyttig håndbog.

Bogen er udgivet på forlaget Mellemgaard. Forord af formanden for Le Cordon Bleu du Saint Esprit Danemark. Boghandlerpris er 289,95 kroner. 363 sider, illustreret. Udkommer primo december 2017.

Se mere på forfatterens OVE BJØRN PETERSENs site, ovebjoernp.dk
6. november 2017

Fra advokat Nicolas Brahin i Nice har vi modtaget følgende, som kan have interesse for flere af vore læsere:

Hvor lang tid tager en fransk bolighandel?

Man skal regne med et par måneder til at komme igennem alle etaperne i en bolighandel.

Købsaftale, fortrydelsesret, formaliteter og låneansøgning …

Når køber og sælger er blevet enige, hvor lang tid går der så, før købsaftalen (slutseddel eller ensidigt løfte om salg) kan underskrives?

I købsaftalen fastsættes handlens frister og betingelser, hvilket er yderst vigtigt for at give køber mulighed for opnå lån. Der er ikke nogen minimumsfrister for oprettelse af slutseddel eller ensidigt løfte om salg. Men for at kunne oprette købsaftalen skal notaren have modtaget et vist antal dokumenter, især de lovpligtige undersøgelser og kopi af sælgers skøde samt for ejerlejligheder særlige dokumenter, der somme tider tager meget lang tid at rekvirere hos administrator. Det er derfor i sælgers interesse at gå tidligt i gang med at kontakte notaren, allerede når han sætter sin bolig til salg.

Kan køber fortryde, når købsaftalen er underskrevet?

Ja, det kan han inden for 10 dage, fra han har modtaget købsaftalen fra notaren. Køber skal ikke begrunde sin fortrydelse.

Hvor lang tid tager det at ansøge om et lån?

Bortset fra kontantkøb indeholder købsaftalen altid et forbehold for opnåelse af lån, der gør det muligt for køber at trække sig fra handlen uden omkostninger, hvis han under de betingelser, der er aftalt i købsaftalen (beløb, rente, løbetid), ikke opnår finansiering inden for en bestemt frist, der sædvanligvis er 45 dage.

Hvad er notarens rolle mellem underskriften på købsaftalen og det endelige skøde?

Notaren og advokaterne skal opfylde en del formaliteter, inden skødet kan underskrives, såsom undersøgelse af ejendomsretten og lån i ejendommen, indhentning af byplanlægningsattest…. Notaren skal ligeledes slette eventuelle forkøbsretter på ejendommen, herunder især kommunens. Kommunen har fra erklæring om hensigt til at afstå (DIA) to måneder til at købe ejendommen eller give afkald herpå. Derfor skal man regne med to til tre måneder, før sagen er færdigbehandlet, og der kan fastsættes et underskriftsmøde hos notaren. Et godt råd til køber er at besøge ejendommen en sidste gang inden underskrift.

Hvornår modtager køber skødet?

Efter underskriften udleverer notaren et adkomstdokument til køber, der skal bruges over for myndighederne. Det er et foreløbigt og forenklet skøde. Han sender en særlig kopi af skødet til tinglysningskontoret, som han får retur med skattemyndighedernes stempel. Fristen hertil er ca. 3 måneder. Notaren sender herefter køber en kopi af skødet, der gælder som dennes bevis.

Kan disse frister afkortes?

Ja, med den igangværende elektroniske behandling af korrespondancen mellem notaren og myndighederne er fristerne allerede en del kortere. Notarkontorerne foretager sammen med tinglysningsmyndigheder en større udbygning heraf.
6. november 2017

EN LÆSER SKRIVER TIL OS...

Jeg er en kvinde på 42 år, jeg kommer fra et liv midt i København med job i vin forretningen Lautia i Torvehallerne, her har jeg arbejdet i 6 år.

Nu er jeg taget til Sydfrankrig for at søge job, jeg er generelt glad for alt hvad man kan spise her i Frankrig, det er derfor også et job som ”vendeuse” salgsassistent jeg søger her.

I forretningen i Torvehallerne har jeg beskæftiget mig meget med franske vine, Bordeaux Cru classé, Loire vine og de gode Bourgogner. Det er nu for mig lige meget hvad jeg sælger bare det kan spises, så jeg kan formidle det videre til kunden.

Jeg er kommet meget i Nice i de sidste par år, når jeg har holdt ferie og det er derfor også her jeg har slået mig ned. Lige her i den gamle bydel ved havet og marked har jeg mit liv på et lille hotel meuble.

Jeg vil være glad for at kunne betjene en forretning eller holde hus for nogen, husarbejde/rengøring det har været en del af mit liv i over 25 år og har holdt huse/lejligheder i København også.

Hilsner
Camilla Ditzel

For kontakt
camilladitzel@hotmail.com

Mobil. 0045 22 36 21 35
31. oktober 2017

Nyhavns julemarked 
10. november - 23.december 2017

Endnu en gang åbner Nyhavn op for det hyggelige julemarked. Kom i den rigtige julestemning, og oplev den danske hygge og de mange skandinaviske specialiteter ned langs havnen.

Julemarkedet kan opleves fra den 10. november til den 23. december.

Åbningstiden er:
søndag til torsdag kl. 10-19
fredag og lørdag kl. 10-20

HUSK: Hviid's åbner for gløgg
11. november 2017 kl.11       26. oktober 2017

Leje af Garage

Vi håber nogen kan hjælpe os - da vi ønsker at leje en aflåst garage til en cabriolet - bilen er 4,70 m. lang.

I første periode 1. marts - 15. september 2018 - hvor vi arbejder i Danmark behøver vi ikke adgang til garagen.

Det kunne også være den ene halvdel af en dobbeltgarage. Beliggenhed: Helst i Tourrettes sur Loup, Vence,eller Cagnes sur Mer.

Herefter pr. 1. oktober 2018 - Ønsker vi permanent leje af en garage til samme bil, men i Tourrettes sur Loup max. 1 km fra middelaldrebyen.

Hvis en sådan garage allerede er ledig fra 1. marts 2018 foretrækker vi selvfølgelig dette.

Håber nogen kan hjælpe os,

Med venlig hilsen
Kitt & Klaus Jochumsen

Kontakt: Klaus.jochumsen@gmail.com  
24. oktober 2017

RETSSAGER MOD JYSKE BANK I FRANKRIG...

Efter at vi i sidste nyhedsbrev nr 167 omtalte retssagerne mod JYSKE BANK har en læser henvendt sig til LES DANOIS og fortæller:

- hans retssager startede i 2015 ved retten i Draguignan

- der har været 7 retsmøder - senest 12.oktober 2017

- JYSKE BANK har forpurret alle retsmøderne

Vor læser venter nu på, hvad næste trin bliver - om det bliver i Var-området eller om sagen skal til højesteret i Paris.

LES DANOIS følger sagen og holder vore læsere orienteret.

Det er jo snart blev et alment interesse !!!

 


23. oktober 2017


NYHEDSBREV NR 167 ER SENDT UD...


18. oktober 2017

EJENDOMSSALG - FRANKRIG...

Tæt på stranden i Le Brusc, Provence-Côte d’Azur

- klik på foto og se det i stor størrelse...   

         

Huset på 250 m2 har en l ukket og ugeneret sydvendt have på 580 m2 hvoraf størstedelen er udlagt med både åbne og overdækkede sydvendte terrasser, med stor opvarmet swimming pool på 8 x 4 m. Havens beplantede arealer kan stort set passe sig selv.      

Pris: 735.000 euros, excl. købsomkostninger mv.             

173 m2 beboelse i 3 plan indeholder:

Stueetage: lille stue med direkte udgang til swimming pool, sommer køkken, overdækket terrasse, badeværelse med bruser og toilet.

1.sal indeholder: spise-/opholdsstue med direkte adgang til overdækket terrasse, køkken med direkte adgang til lukket overdækket terrasse, 2 soveværelser, badeværelse med bruser samt separat toilet.

2.sal indeholder: 2 soveværelse, Tv-stue, legerum samt badeværelse med bruser, badekar og toilet.

Garage på 21 m2 samt værksted/opbevaringsrum på 41 m2, hvor af ca. halvdelen kan inddrages som beboelse.

Beliggende på lukket villavej i roligt kvarter ved Le Brusc, Six-fours-les-Plages og kun 600 m fra Middelhavet og de gode sandstrande. Le Brusc, samt nabobyen Sanary ligger på en af de smukkeste og mest uspolerede kyststrækninger ved Middelhavet. Sanarys havn med lokale aktive fiskere, et lille værft og lystbåde op til middelstørrelse er en hyggelig ramme for mindre restauranter af høj standard, lokale handlende og store markeder. Både Sanary og Le Brusc er charmerende og hyggelig - ikke turistpræget - og der er en dejlig atmosfære året rundt.

Kontakt

Wallet Immobilier
149 Rond-Point de la Citadelle
Le Brusc
83140 Six-Fours-les-Plages

tlf. +33 4 94 24 12 40
e-mail: immobilier.wallet@gmail.com

- eller evt. sælger på e-mail: nk@jessen-mail.dk   for at få flere fotos sendt til dig.


 
18. oktober 2017

Fra advokat Max Ulrich Klinker i Nice har vi modtaget artikel vedrørende udlejning af boliger i Frankrig.

Artikel kan være meget vigtig for mange læsere, - og vi takker mange gange for artiklen.

Airbnb og ferieudlejning i Frankrig

Hvordan er reglerne for at udleje sin bolig i Frankrig? Er der forskel på helårsbolig og feriebolig, og skal kommunen godkende udlejningsaktivitet? Artiklen i linket nedenfor gennemgår de nugældende franske regler for kortidsudleje og for udlejning gennem det populære Airbnb.

Max Ulrich Klinker er dansk og fransk advokat med advokatkontor i Nice.

https://maxus-nice.fr/artikler/airbnb-og-ferieudlejning-i-frankrig.php

Max Ulrich KLINKER

Avocat au Barreau de Nice et Advokat au Barreau du Danemark             

Palais Maréchal Joffre

20, Rue du Congrès        
06000  Nice – France

Tel. +33 (0) 4 93 82 42 49

Fax. +33 (0) 4 93 79 68 25

E-post: muk@maxus-nice.fr

www.maxus-nice.fr11. oktober 2017

MARKEDSPLADSEN...


Flot gammel fyrretræskommode med spejl H 60  D49  L94 sælges for
kr. 1.000-
                 

Henv.
Tayo Andersen
Alle`e des Maclahorias
83110 Sanary sur Mer
Telf. 0494906118
Mobil 60445429

Barneseng med sengeramme madras dyne hovedpude samt sengetøj i broderianglais meget velholdt, sælges for kr 500-
Henv.
Tayo Andersen        
All`ee des Maclahorias
83110 Sanary sur Mer
Telf.0494906118
Mobil 60445429


Dansk massiv fyrretræs seng med sengebunde 2 dunlopillo madrasser
Sengetæppe og hvide puder samt gardiner, udvendig mål L 215 B 185 sælges samlet for kr. 1,000-

Henv.
Tayo Andersen
All`ee des Maclahorias       
83110 Sanary sur Mer
Telf. 0494906118
Mobil 60445429


2 smukke sofaer med fugle sælges, uden hvide tæpper og puder mål h 65 b78 længde 210  for kr. 1stk 2,ooo- samlet kr. 3.500- ny pris 8.000 pr. Stk.
Henvendelse
Tayo Andersen
28 All´ee des Maclahorias     
83110 Sanary sur Mer
Telf 0494906118
Mobil 60445429 min iPad

   


10. oktober 2017

KROPSTERAPEUTISK MASSAGE OG FODZONEMASSAGE*

Behandlingerne er en blanding af zoneterapi, pulserende kropsterapi og ledfrigørelse.

Professionel terapeut, Hanne Kjær Trolle fra Det Grønne Liv i København, behandler i Nice ca. hver 6. uge.

Bestil tid på SMS til 0045 26748667 eller e-mail til hannekjaertrolle@hotmail.com

*Fodbehandling kan efter aftale finde sted i eget hjem eller hotelværelse

             6. oktober 2017

RETSSAGER MOD JYSKE BANK I FRANKRIG...

Flere af vore læsere har spurgt ind til, hvorledes det går med retssagerne mod JYSKE BANK i Frankrig.

Vi er bekendt med, at der kører ca. 30 sager mod JYSKE BANK, - nogle ved retten i Grasse og andre ved retten i Aix-en-Provence.

Endelig har vi også forleden erfaret, at én  skal for højesteret i Paris.

Desværre ligner situationen fra tidligere år sig selv, - de retssager JYSKE BANK taber ankes straks og sendes videre til næste rets-instans.

Hvis der blandt vore læsere sidder nogen med viden om retssagerne hører vi meget gerne herom.

Anonymitet garanteres.
NYHEDSBREV NR 166 ER SENDT UD
3. OKTOBER 2017


26. september 2017

Fra INWEMA har vi modtaget følgende orientering, som vi takker for:

Arbejder du i Danmark for en udenlandsk arbejdsgiver?

Vi får ofte henvendelser fra personer, der bor i  Danmark og er ansat af en udenlandsk arbejdsgiver. De ved ikke med sikkerhed, hvordan de skal forholde sig til skat og social sikring.

Indledningsvis kan det slås fast, at de skal beskattes af deres løn med de almindelige  danske  skattesatser, som hvis de havde modtaget lønnen fra en dansk registreret arbejdsgiver.

Derudover er der dog flere andre forhold, der skal tages stilling til for at sikre, at de  danske  regler for at have ansatte medarbejdere overholdes. Dette skal gøres for at sikre, at både arbejdsgiveren og den ansatte overholder de forpligtelser, der gælder på det  danske  arbejdsmarked. Samtidig gøres det også for at sikre, at de rettigheder, der findes, er til rådighed.

Det er ikke helt så enkelt som mange tror, og det kan give problemer for både den ansatte og arbejdsgiveren, hvis reglerne ikke overholdes.

Når man er bosat i  Danmark, gælder  danske  regler, og en udenlandsk arbejdsgiver kan ikke aftale sig ud af disse. Til med er det ikke så let at få overblik over, hvordan man skal forholde sig, da man skal tale med mange forskellige offentlige instanser for at få dette overblik.

Følgende forhold skal bl.a. afklares:

Skal arbejdsgiveren registreres i  Danmark og er det i mere end et register?
Skal arbejdsgiveren betale skat i  Danmark?
Skal arbejdsgiveren betale sociale bidrag i  Danmark?
Skal arbejdsgiveren have en ansvarlig repræsentant i  Danmark?
Skal der indgås en ansættelseskontrakt efter  danske regler?
Skal medarbejderen betale dansk skat og evt. udenlandsk?
Skal medarbejderen selv selvangive sin indkomst i  Danmark?
Skal medarbejderen betale sociale bidrag i  Danmark fx Atp?

For både medarbejder og arbejdsgiver er det yderligere interessant, om det kan have økonomiske konsekvenser, hvis de nødvendige registreringer ikke er foretaget. Svaret er her, at det har økonomiske konsekvenser, og det kan have endda meget alvorlige konsekvenser, hvis de krævede registreringer ikke er foretaget.

Hvis du har brug for hjælp til at sikre, at både medarbejder og arbejdsgiver overholder de  danske regler, er du velkommen til at kontakte Inwema på  info@inwema.dk


 


 
18. september 2017

Fra INWEMA har vi modtaget følgende orientering:

Har du udenlandske pensioner som bosiddende i udlandet? 

Har du af den ene eller anden grund opbygget pensionsrettigheder i udlandet findes der et hav af forskellige beskatningssituationer. Disse afhænger af din skattemæssige status i Danmark og andre lande samt den skattemæssige behandling af indbetalingerne på indbetalingstidspunktet.

Myndighederne i Danmark har ingen viden om din pensionsordnings natur, hvilket betyder, at du på en forespørgsel typisk vil få et automatisk pilotsvar, der siger, at udbetalinger fra ordningen som bosiddende i Danmark er almindelig personlig indkomst.

Det vil derfor være din opgave at redegøre for, hvorfor udbetalinger fra din pensionsordning ikke skal beskattes som en typisk dansk pensionsordning.

Ofte kan du have mange valgmuligheder, der kan påvirke din beskatningssituation. Det gælder derfor om at forberede sig på, hvilke valgmulighedsknapper du har at bruge. Her kan fx nævnes udbetalingstidspunktet (fx før eller efter en evt flytning til Danmark, udbetalingsformen (fx løbende udbetaling eller engangsudbetaling).

Du gør klogt i at kunne redegøre for, hvordan pensionsordningen skattemæssigt er behandlet under indbetalingen. Har du fx ikke haft skattemæssige fordele af ordningen på indbetalingstidspunktet, vil dette næsten altid kunne påvirke den skattemæssige behandling på udbetalingstidspunktet.

Inwema hjælper dig gerne med at sikre den optimale behandling af dine pensionsordninger. Skriv en mail til os på  info@inwema.dk


 


16. september 2017

Fra DK-France har vi modtaget følgende orientering, som vi takker for - og videregiver til vore læsere:
DK-France Nyhedsmail udkommer ca. 6 gange årligt og har fokus på aktuelle aspekter omkring franske ferieboliger samt ønologi og vinsprog.

I september udgaven kan du læse om ejerkoncepter og mineralitet:
 

 

Sydfranske slotsferieboliger:
forskellige ejerkoncepter: forskelle og fordele

Slotsferieboliger: Hvor mange uger har man til rådighed til egenbenyttelse, hvis man køber en feriebolig i Frankrig, der falder ind under ejerkonceptet ”ikke professionel udlejning af møbleret bolig” (location meublée non professionnelle, LMNP)? Hvor meget kan man tjene på udlejning? Er der bøvl og besvær ved konceptet – eller er der kun fordele?

Få nogle af svarene i artiklen:
Slotsferieboliger: forskellige ejerkoncepter - forskelle og fordele

 


 

        

 

        
11. september 2017


NYHEDSBREV NR 165 ER SENDT UD...


8. september 2017

SKAL DU KØRE EN TUR TIL/I UDLANDET ??

Så er det måske en god ide, at gå ind på nedenstående link, som vi har modtaget fra en af vore læsere - Poul Balsborg. LES DANOIS siger tak for info'en.

Så er der en god chance for at undgå problemer og bøder.

https://www.green-zones.eu/dk/green-zones-app/info-green-zones-appen.html6. september 2017

Fra INWEMA har vi modtaget følgende nyhedsbrev, som hermed videregives til vore læsere. Mange interessante informationer !

De fleste formueværdier, som du har i udlandet, skal du selv oplyse på din danske selvangivelse hvert år. Det drejer sig bl.a. om fast ejendom, bankindeståender, aktier, obligationer, livsforsikringer og visse pensioner.

Da Danmark ikke har en generel formueskat er den primære grund til denne oplysningspligt at sikre, at du ikke har indtægter, som skal beskattes i Danmark. Du skal huske at dette gælder uanset, om du er beskattet af indtægter i det andet land eller ej. Typisk skal indtægterne også beskattes i Danmark.

Vi får jævnligt henvendelser fra personer, der tror, at indtægter som beskattes i udlandet ikke skal medtages i Danmark, når der i en dobbeltbeskatningsoverenskomst står, at indkomsten beskattes i kildelandet. Dette er ikke korrekt. I denne situation foreligger der dobbeltbeskatning, der herefter skal elimineres enten efter interne danske regler eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Ejere af en bolig i udlandet tror også af og til, at denne ikke skal oplyses i Danmark fx fordi den er pålagt skat i landet, hvor den er beliggende. Det er særlig vigtigt at oplyse, hvis du har en bolig i udlandet, idet netop boliger som de eneste aktiver er pålagt en formueskat i Danmark. Vi anbefaler, at du medtager din bolig på din selvangivelse, idet det kun er et spørgsmål om tid før denne oplysning kommer til myndighedernes kendskab.

Ejer du en udenlandsk aktie eller måske et helt selskab i udlandet skal dette også oplyses i Danmark. Igen er det kun et spørgsmål om tid, før en manglende oplysning herom vil give dig eller dine efterlevende problemer med myndighederne uanset, hvilken løsning du har. Flere og flere lande har oprettet registre, hvor aktieejere fremgår.

Har du et indestående på en bankkonto i udlandet, skal dette oplyses på din selvangivelse. Disse konti bliver af banken i mange lande indberettet til de lokale myndigheder, uanset om der er renter på indeståendet eller ej. Dette gælder fx i hele EU. Denne oplysning videregives til myndighederne i det land, hvor ejeren er bosiddende, med mindre andet er aftalt.

Når du laver bankoverførsler til og fra Danmark bliver dette registreret og indberettet til  myndighederne. Sådanne oplysninger kan afstemmes med din selvangivelse, og hvis denne ikke kan forklare overførslen, vil du risikere en henvendelse fra myndighederne, hvor du skal forklare dig.

Hvis du har brug for hjælp om disse forhold, er du velkommen til at kontakte os på 
info@inwema.dk . Du kan naturligvis også ringe til os på tlf. 3169 3169.
16. juli 2017

Denne bil er tidligere blevet set i Hornbæk, - nu er den her igen med flere nye tekster.

Klik på foto og se det i stor størrelse...